zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2015 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Informacja
Świadczenia rodzinne
Karta Dużej Rodziny
Zespół Interdyscyplinarny
Świetlica Socjoterapeutyczna
Życzenia
Informacja


Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2013 roku – do 30.06.2015 roku realizuje projekt systemowy pn. „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji wobec 17 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik w terminie od 1.01.2013 roku do 30.06.2015 roku.

Projekt zakłada, że w 2015 roku aktywną integracją objętych będzie 3 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

W wyniku rekrutacji, która odbyła się w okresie od 01.11.2014 roku do 31.12.2014 roku – 5 osób zadeklarowało udział w projekcie systemowym "Czas na aktywność w Gminie Chmielnik". Z tego 3 osoby zakwalifikowanych zostało do udziału w Projekcie a 2 osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie - to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne i zatrudnione (w tym rolnicy) oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Z zakwalifikowanymi Uczestnikami Projektu zawarte zostały kontrakty socjalne, w ramach których Uczestniczki Projektu korzystać będą z:

  1. Aktywizacji społecznej w postaci:
    – treningu kompetencji i umiejętności społecznej,
  2. Aktywizacji zawodowej w ramach której:
    – indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym,
  3. Aktywizacji edukacyjnej w postaci kursów zawodowych w ramach podnoszenia kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Realizacja kontraktów przebiega zgodnie z harmonogramem projektu. W okresie od 17 do 25.02.2015 roku Uczestniczki projektu brały udział i ukończyły szkolenie w obszarze „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”. Dostarczył on uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy jak również wiedzę w zakresie zarządzania własnym budżetem domowym.

W dniach od 27.02.2015 roku do 02.03.2015 roku odbyły się indywidualne konsultacje Uczestniczek projektu z doradcą zawodowym, na których wypracowane zostały indywidualne ścieżki dla każdej z osób pod kątem dalszych szkoleń zawodowych.

Planuje się, że w miesiącach kwiecień/maj br. odbędą się szkolenia zawodowe.

Natomiast w miesiącu czerwcu br. odbędzie się spotkanie podsumowujące, na którym zostaną omówione m.in. podejmowane działania w ramach projektu, osiągnięte wyniki i rezultaty. Zakończenie realizacji projektu nastąpi 30 czerwca 2015 roku.


Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART