zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KRONIKA SPORTOWA
012345

Wieść Gminna 2/2009 GOPS W CHMIELNIKU
UCZEŃ NA WSI

Gmina Chmielnik realizuje pilotażowy program „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” finansowany ze środków PFRON.

Program realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko-wiejskich całego kraju od dnia 1 września 2007 roku do 30 czerwca 2010 roku.

Wnioski składać będzie można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku od 2009/09/01 do dnia 2009/09/30 w godz. 715 - 1515 .

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, mieszkających na terenie:

  • gminy wiejskiej, lub
  • obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

 

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
  3. mieszka na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

UWAGA !

W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.


Średni miesięczny dochód brutto w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym składa się wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Uczeń na wsi” przypadający na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym uprawniający do skorzystania z w/w programu wynosi 1531,20 zł. tzn. 120 % najniższego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 roku Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.


Przez pojęcie „dochodu brutto” – należy rozumieć dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), a w przypadku dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym – dochód ustalony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).

 

Elżbieta Korbecka


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART