zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2015 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Informacja
Zespół interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Pomoc społeczna - informacja
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016
Świetlica Socjoterapeutyczna
Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że od dnia 1 września 2015 roku przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami został złożony do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Jeżeli zaś wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 3-4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016 tj. od 01.11.2015 roku do 31.10.2016 roku – składa wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, do którego należy dołączyć między innymi:

 • kopię dokumentu tożsamości,
 • skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • zaświadczenia członków rodziny z urzędu skarbowego potwierdzające wysokość dochodów za 2014 rok lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu za 2014 rok,
 • zaświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2014 albo oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 rok,
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2014,
 • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego za 2014 rok lub oświadczenie potwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego w 2014 roku,
 • zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej (wydane we wrześniu 2015 roku) lub szkoły wyższej (wydane w październiku 2015 roku) lub oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 • inne dokumenty, w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i wymagają potwierdzenia innymi dokumentami.

Oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu, wielkość gospodarstwa rolnego, uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku (pok. nr 11). Szczegółowe informacje uzyskać można dzwoniąc pod numer tel. (017) 22 96 603.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku nadmienia, iż osoby pobierające świadczenia rodzinne bądź świadczenia z funduszu alimentacyjnego zobowiązane są do każdorazowego zgłaszania zmian tj.:

 1. zmiany w liczbie członków rodziny,
 2. uzyskania dochodu związanego z:
  – zakończeniem urlopu wychowawczego,
  – uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  – uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  – uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
  – rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,
  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 3. wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Dorota Ziaja


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART