zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2015 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Informacja
Zespół interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Pomoc społeczna - informacja
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016
Świetlica Socjoterapeutyczna
Zespół interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik realizuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2015 roku w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chmielnik zostali powołani nowi członkowie:Siostra Dorota Szczygiełek – Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo_Rodzinnego Caritas Dieceji Rzeszowskiej w Tyczynie oraz Pani Elżbieta Wisz – psycholog Stowarzyszenia Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont” w Rzeszowie..

Obecnie w skład Zespołu wchodzi 12 przedstawicieli:

  1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  2. Oświaty;
  3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  4. Komisariatu Policji w Tyczynie;
  5. Kuratorskiej Służby Sądowej;
  6. Ochrony Zdrowia;
  7. Organizacji Pozarządowej.

W 2014 roku odbyło się 7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, z których sporządzono listy obecności i protokoły.

Tematyka spotkań Zespołu w 2014 roku obejmowała: omówienie skali problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy w oparciu o dane na temat liczby niebieskich kart wypełnianych przez policję i Ośrodek, omówienie sytuacji wybranych rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty, omówienie działań, jakie będą podejmowane przez Zespół w kierunku rozpowszechniana informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, omówienie procedur dotyczących przemocy w rodzinie, dyskusje nad zakończeniem procedury Niebieskiej Karty, zaplanowanie spotkań na 2015 r.

Spotkania Zespołu mają na celu poprawę sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i jej najbliższemu otoczeniu.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2014 roku wpłynęło 6 „Niebieskich Kart - A” spisanych przez przedstawicieli:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3
  • Policji – 3.

W roku 2014 prowadzono 11 procedur „Niebieskie Karty” wśród rodzin z terenu gminy Chmielnik, w tym 7 z 2013 roku.

Zespół Interdyscyplinarny na podstawie art.12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przekazał 2 zawiadomienia o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie do Policji i Prokuratury.

Ogółem w 2014 roku pracowało 11 grup roboczych, w tym w 2014 roku powołano 4 grupy robocze.

W 2014 roku odbyło się 25 spotkań Grup Roboczych. Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan działania pomocy rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzony był protokół.

Ponadto w 2014 roku zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieska Karta” zakończono 6 spraw, natomiast zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 w/wym rozporządzenia zakończono 2 sprawy.

W imieniu Gminy Chmielnik - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku realizował w 2014 roku zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie obsługi powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy z dnia 29.06.2011 roku
i wydatkowano środki na ten cel w kwocie 649,54 zł.

Elżbieta Korbecka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART