zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
URZĄD GMINY INFORMUJE - CD
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 3/2013 GOPS W CHMIELNIKU
Świadczenia rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że od dnia 1 września 2013 roku przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2013/2014.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Jeżeli zaś wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 3-4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy - od 01.11.2013 roku do 31.10.2014 roku – składa wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, do którego należy dołączyć między innymi:

  • kopię dokumentu tożsamości,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dzieci,
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
  • zaświadczenia członów rodziny z urzędu skarbowego potwierdzające wysokość dochodów za 2012 rok lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu za 2012 rok,
  • zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny o wysokości składki zdrowotnej za 2012 rok,
  • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny dokumentujące wysokość innych dochodów,
  • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego za 2012 rok lub oświadczenie potwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego,
  • zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej (wydane we wrześniu 2013 roku) lub szkoły wyższej (wydane w październiku 2013 roku) lub oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
  • inne dokumenty, w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i wymagają potwierdzenia innymi dokumentami.

Oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu, wielkość gospodarstwa rolnego, uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Maria Sroka


poprzednia strona do góry

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART