zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2013 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik
Scena widowiskowa we wsi Chmielnik
Inwestycje i remonty gminne
Inwestycje drogowe
Inwestycje drogowe

 

Mijający rok był okresem wzmożonych prac drogowych w naszej gminie. Przedsięwzięcia te miały mniejszy rozmach niż w latach ubiegłych. Stan ten spowodowany był koncentracją środków budżetowych na innych ważnych inwestycjach, takich jak termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Pomimo mniejszych możliwości zrealizowano kilka ważnych zadań, które zostały w większości sfinansowane z pozyskanych środków zewnętrznych.

W miesiącach letnich wykonano przebudowę dwóch dróg gminnych: Borówki – Brzezówka na odcinku 360 m i Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik (odcinek od tzw. Ronda w kierunku Chmielnika) na odcinku 700 m. Zakres prac obejmował: wykonanie robót ziemnych, oczyszczeniu rowów, wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Wykonawcą robót były firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. Łączny koszt zamówień wyniósł 327 098,13 zł (brutto). Realizacja wymienionych przedsięwzięć była możliwa dzięki dotacjom uzyskanym przez Gminę Chmielnik w wysokości 302 682,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie.

Również w miesiącach sierpniu i wrześniu zmodernizowano drogi poscaleniowe na łącznej długości 2170 m. Prace były prowadzone na drogach nr 1970 w Błędowej Tyczyńskiej (przysiółek Wielka Góra), nr 114 w Zabratówce (przysiołek Górna Wieś) i nr 1057, 1058 w Zabratówce (przysiółek Markówki). Zadania obejmowały ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odcinkowe odmulenie rowów. Wykonawcą robót była firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Koszt modernizacji dróg wyniósł 303 610,71 zł (brutto). Na realizacje przedsięwzięć Gmina Chmielnik otrzymała dotację w wysokości 300 000,00 zł.

Trzecią ważną inwestycją drogową zakończoną we wrześniu bieżącego roku była „Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 108267 R Zabratówka – Markówki – Grzegorzówka w m. Zabratówka”. Zakres prac obejmował: budowę chodnika wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz odnowę nawierzchni drogi. Roboty objęły odcinek 307 m. Wykonawcą zamówienia był Zakład Komunalnym w Żołyni. Koszt przebudowy wyniósł 275 321,13 zł. Zadanie otrzymało dofinasowanie w wysokości 110 169,00 zł. Projekt realizowany był w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Warto zauważyć, że zlokalizowany w centrum miejscowości ciąg komunikacyjny łączy ze sobą wszystkie obiekty użyteczności publicznej. Jest to miejsce szczególnie niebezpieczne z uwagi na występujący wzmożony ruch pieszy. Budowa chodnika wpłynęła na podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacji poprzez oddzielenie ruchu samochodowego od przechodniów.

Przez cały opisywany okres trwały bieżące prace remontowe i ziemne na terenie gminy (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, usuwanie zakrzaczeń itp.).

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry

drukuj


Piątek, 1 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART