zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2010 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJESesje Rady Gminy Chmielnik
Informacja o współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi
Dobre strony zimy
Inwestycje ruszają
Inwestycje i remonty gminne
Aktywna Mama – projekt dla kobiet z terenu Gminy Chmielnik
Siedziba Zarządu PKS S.A. Rzeszów w Chmielniku
KOMUNIKAT dla pasażerów komunikacji autobusowej
Informacja o współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Informacja o współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, którym w roku 2010 udzielono dotacji z budżetu Gminy Chmielnik.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi właściwymi podmiotami ma na celu stworzenie najbardziej optymalnych warunków zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez udział tych organizacji w rozwiązywaniu problemów społecznych wspólnoty samorządowej. Ramy tej współpracy określa co roku Rada Gminy przyjmując program współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Realizując ten program Wójt Gminy Chmielnik ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 6 zadań publicznych w Gminie Chmielnik w 2010 roku.

Na realizację zadań w ramach otwartego konkursu przeznaczono środki finansowe w kwocie 36 500,00 zł.

Poniżej podajemy wyniki ogłoszonych konkursów.

I. Zadanie Nr 1 – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność sportową, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik”.

Wybrany został Oferent;

Klub Sportowy „Galicja” Chmielnik

36-016 Chmielnik 96

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania – 10 000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych.

Zakres zadania:

 1. prowadzenie sekcji sportowej drużyny seniorów w piłce nożnej,
 2. organizacja imprez sportowych i udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej,
 3. prowadzenie treningów i zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

 • ubezpieczenie zawodników,
 • zakup materiałów i sprzętu sportowego,
 • opłaty za sędziowanie,
 • transport na zawody.

II. Zadanie Nr 2 – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność sportową, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Wola Rafałowska”.

Wybrany został Oferent;

Klub Sportowy „SZIK” w Woli Rafałowskiej

36-016 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 176

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania – 10 000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych.

Zakres zadania:

 1. prowadzenie sekcji sportowej drużyny seniorów w piłce nożnej,
 2. organizacja imprez sportowych i udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej.
 3. prowadzenie treningów i zajęć sportowo-rekreacyjnych,

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

 • ubezpieczenie zawodników,
 • zakup materiałów i sprzętu sportowego,
  opłaty za sędziowanie,
 • transport na zawody.

III. Zadanie Nr 3 – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność sportową, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.

Wybrany został Oferent;

Uczniowski Klub Sportowy „GYMNASION” przy Gimnazjum w Chmielniku

36-016 Chmielnik 41

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania – 4 500,00 zł słownie: cztery tysiące pięćset złotych.

Zakres zadania:

 1. prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów,
 2. organizacja i udział uczniów w zawodach sportowych,
 3. organizacja i udział uczniów w imprezach rekreacyjno-sportowych.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

 • ubezpieczenia uczniów, wpisowe na zawody,
 • zakup materiałów i sprzętu sportowego,
 • zakup dyplomów i pucharów dla uczestników zawodów,
 • transport na zawody.

IV. Zadanie Nr 4 – „Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Chmielnik”.

Wybrany został Oferent;

PODKARPACKI BANK ŻYWNOŚCI

ul. Rynek 17, 35-064 Rzeszów

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania – 4 000,00 zł słownie: cztery tysiące złotych.

Zakres zadania:

 1. systematyczne gromadzenie i przechowywanie żywności oraz przekazywanie żywności dla mieszkańców Gminy Chmielnik.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące koszty:

 • opłaty i wydatki związane z magazynowaniem i przechowywaniem żywności.

V. Zadanie Nr 6 – „Upowszechnianie kultury muzycznej, edukacja artystyczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”

Wybrany został Oferent;

Stowarzyszenie „Pro Regione”

36-016 Chmielnik 245

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadania – 4 000,00 zł słownie: cztery tysiące złotych.

Zakres zadania:

 1. przygotowywanie organizacyjno-administracyjnie zajęć edukacyjnych, koncertów oraz ich obsługa,
 2. działanie na rzecz rozwijania kultury muzycznej w Gminie Chmielnik.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące koszty:

 • wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia.
 • zakup strojów, materiałów biurowych, promocyjnych (druk, plakaty) oraz sprzętu,
 • koszty transportu.

VI. Zadanie Nr 5 – „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy Chmielnik” przeznaczona była kwota 4 000,00 zł.

Na w/w zadanie nie wpłynęła ani jedna oferta.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane miały być następujące koszty:

 • zakup biletów,
 • ubezpieczenie uczestników,
 • transport.

Podsumowując współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi należy podkreślić stały wzrost ilości umów podpisywanych z organizacjami pozarządowymi, co świadczy o tym, iż z roku na rok coraz więcej zadań zlecanych jest temu środowisku, a z budżetu Gminy przeznacza się coraz więcej środków finansowych na realizację zadań publicznych.

Władze Gminy nadal podejmować będą, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działania służące realizacji Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik.

W związku z powyższym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych do występowania z propozycjami w 2011 roku.

 

Zofia Budak


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 10 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART