zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
INFORMACJA
012345

Wieść Gminna 1/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Przyczyna wzrostu opłat za odbiór odpadów komunalnych

Wzrost opłat na terenie naszej gminy spowodowany był przez kilka czynników. Jednym z nich było podniesienie w sposób znaczący ceny odbioru i zagospodarowania odpadów jaka uzyskana została w postępowaniu przetargowym rozstrzygniętym pod koniec ubiegłego roku.

W październiku 2017 r. został ogłoszony przetarg na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chmielnik od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych”. Termin realizacji zadania zaplanowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Złożone zostały 2 oferty:

 • Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło – oferowana cena brutto 710 467,20 zł;
 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o., ul.
  3-go Maja 35, 36-030 Błażowa – oferowana cena brutto 729 648,00 zł.

W związku z tym, że ceny tych ofert znacznie przewyższały wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości przetarg unieważniono. Dla porównania cena za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w roku 2017 wyniosła 318 686,40 zł.

W listopadzie 2017 r. ponownie został ogłoszony przetarg na ww. zadanie z krótszym terminem realizacji tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. Złożone zostały 3 oferty:

 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa – oferowana cena brutto 356 808,96 zł;
 • Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski – oferowana cena brutto 316 172,16 zł;
 • Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło – oferowana cena brutto 301 041,36 zł.

Z uwagi na konieczność ustawowego obowiązku zapewnienia usługi odbioru odpadów oraz biorąc pod uwagę to, że ceny zaoferowane w drugim przetargu kształtowały się na podobnym poziomie jak ceny oferowane przez wykonawców w innych gminach ogłaszanych w tym samym czasie rozstrzygnięto przetarg. Firmą odbierającą odpady komunalne w naszej gminie pozostała nadal P.H.U. „EKOMAX” Kotulak Jerzy, która zaoferowała najniższą cenę.

Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu opłaty jest rosnąca ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach i tak:

 • w 2015 roku odebrano 860,64 Mg odpadów;
 • w 2016 roku odebrano 1028,38 Mg odpadów;
 • w 2017 roku odebrano 1130,42 Mg odpadów.

Fakt oddawania przez mieszkańców odpadów jest bardzo pozytywnie odbierany, ponieważ oznacza to, że mieszkańcy nie pozbywają się odpadów w sposób niedozwolony, jednak ilość odpadów przekłada się na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Analizując obecny rynek gospodarki odpadami należy zauważyć, że wpływ na podniesienie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowane jest również wejście w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017, poz. 19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, (wprowadzające wspólny system segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju z podziałem na 5 frakcji odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio i pozostałe odpady zmieszane) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska i wzrost od 1 stycznia 2018 r. opłat za składowanie odpadów komunalnych (tzw. „opłata marszałkowska”). Ponadto od 1 lipca 2018 r. planowane jest uruchomienie regionalnej instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (RIPOK) w Regionie Centralnym do którego należy Gmina Chmielnik, tj. instalacji termicznego przekształcania odpadów „spalarni odpadów” realizowanej przez PGE GiEK oddział w Rzeszowie, która wstępnie ustaliła cenę za 1 tonę odpadów w wysokości 345,00 zł netto + 8% VAT, tj. 372,60 zł brutto. Zgodnie z zapisami zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 m. in. zmieszane odpady komunalne i odpady zielone z terenu naszej gminy muszą być zagospodarowane właśnie w RIPOK, a to znacznie podnosi koszt ich zagospodarowania.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona a realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Lidia Urbaś, Monika Chuchla


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 21 Pażdziernika 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
28 Września 2018 r.
W związku z licznymi pytaniami użytkowników sieci wodno-kanalizacyjnych dotyczących prawidłowej eksploatacji wodomierza głównego w kilku zdaniach pragniemy przybliżyć tę problematykę.
28 Września 2018 r.
Okres letni to czas intensywnych prac związanych z wieloma inwestycjami gminnymi. W chwili obecnej realizowane są największe przedsięwzięcia, na które samorząd pozyskał środki dotacyjne.
Realizacja: ProART