zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:
SESJA XXVIII

 1. UCHWAŁA NR XXVIII/166/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2012 terenów położonych w Chmielniku i Zabratówce – część II.
 2. UCHWAŁA NR XXVIII/167/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2016.
 3. UCHWAŁA NR XXVIII/168/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016.
 4. UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 5. UCHWAŁA NR XXVIII/170/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 6. UCHWAŁA NR XXVIII/171/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu Gminy powstałego w związku z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i budową wodociągu gminnego w m. Chmielnik.
 7. UCHWAŁA NR XXVIII/172/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik.
 8. UCHWAŁA NR XXVIII/173/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. UCHWAŁA NR XXVIII/174/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia w całości wierzytelności powstałej w wyniku wykonania zastępczego będącego skutkiem nie wypełnienia obowiązku usunięcia odpadów zalegających na działkach o nr ewid. 836/1 i 836/2 położonych w miejscowości Chmielnik.
 10. UCHWAŁA NR XXVIII/175/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia udziału w projekcie pn. „Wdrożenie e-usług w systemie oświaty oraz administracji publicznej w gminach Chmielnik, Błażowa i Hyżne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpacie; Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.
 11. UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rafałowskiej.
 12. UCHWAŁA NR XXVIII/177/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chmielnik do wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej.
 13. UCHWAŁA NR XXVIII/178/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
 14. UCHWAŁA NR XXVIII/179/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, dofinansowanego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Stycznia 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
31 Pażdziernika 2017 r.
Indyjskie klimaty i taniec Bollywood, który zyskał sławę dzięki przemysłowi filmowemu przybliżały nam tancerki z Zespołu Tańca Orientalnego Nimbooda i inni, czyli goście specjalni Święta Gminy Chmielnik
31 Pażdziernika 2017 r.
Musical to komedia muzyczna, taka jakby nowoczesna operetka. Młodzież zrzeszona w nieformalnej grupie pod nazwą Strefa Kultury Młodzieżowej, wystawiła musical "Mamma Mia".
31 Pażdziernika 2017 r.
Inwestycje i remonty gminne w III kwartale 2017 r., czyli modernizacja energetyczna budynków oraz budowa sieci wodociągowej
31 Pażdziernika 2017 r.
Mija kolejny okres intensywnych prac drogowych. Oprócz największego zadania realizowanego z powiatem rzeszowskim dotyczącego przebudowy drogi Chmielnik - Zabratówka o wartości całkowitej ok. 7 mln zł., przy udziale finansowym Gminy 1 850 000 zł., realizujemy zadania na 6 odcinkach dróg gminnych.
Realizacja: ProART