zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2018 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIKInformacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia na nowy okres 2018/2019
Pomoc społeczna – INFORMACJA
Dziecko jako ofiara przemocy
Pomoc żywnościowa
Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia na nowy okres 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczenia wychowawczego,
  • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
  • świadczenia „dobry start”

na nowy okres 2018/2019 będą przyjmowane:

  • elektronicznie od dnia 1 lipca 2018 r.
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Nowe świadczenie, o które będzie można ubiegać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku w związku z realizacją rządowego programu "Dobry start"

Świadczenie „Dobry start”

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Głównym celem programu jest wyrównanie szans wśród uczniów, dlatego wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód. Pierwszym rokiem realizacji programu jest rok 2018. Program obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Świadczenie dobry start przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie wyłącznie na każde uczące się w szkole dziecko, raz w roku (szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno--wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

  • 20 roku życia,
  • 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Jeżeli Wnioskodawca złoży prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia dobry start i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września 2018 r. Natomiast wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pozostałe informacje dotyczące świadczeń dla rodzin

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Prawo do ww. świadczenia ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200, 00 zł.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2017. Prawo do ww. świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujące go świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym Wnioskodawca złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO; SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy.

W okresie zasiłkowym 2018/2019 rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego a także specjalnego zasiłku opiekuńczego, jest rok kalendarzowy 2017. Prawo do ww. świadczeń ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenia rodzinne będą przyznawane od miesiąca, w którym Wnioskodawca złoży wniosek, a wypłaty przyznanych świadczeń realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak że nie wyższej niż 500,00 zł.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725,00 zł.

W okresie świadczeniowym 2018/2019 rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest rok kalendarzowy 2017. Prawo do ww. świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy w kolejnych miesiącach, świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przyznawane od miesiąca, w którym Wnioskodawca złoży wniosek, a wypłaty przyznanych świadczeń realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Ważne!

Wzory wniosków wraz z załącznikami można pobrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50 (pok. 9, 11 i 12), ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

http://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

oraz ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Chmielniku:

http://www.gops.chmielnik.pl/pliki.html

Więcej szczegółów i informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w godzinach 7:15 – 15:15 lub pod nr telefonu: (17) 22 96 603; (17) 23 04 063.

Anna Szydełko


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 4 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART