zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje gminne

Okres letni to czas intensywnych prac związanych z wieloma inwestycjami gminnymi. W chwili obecnej realizowane są największe przedsięwzięcia, na które samorząd pozyskał środki dotacyjne.

W decydującą fazę weszły prace związane z przebudową Domu Ludowego w Chmielniku. Zakres projektu obejmuje gruntowną modernizację budynku tj.: wzmocnienie i izolacje fundamentów dobudowanie klatki schodowej i szybu windowego, docieplenie ścian, przebudowę dachu, wymianę wszystkich instalacji (elektryczna, wody użytkowej, c.o.), przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku, zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektu. Koszt realizacji inwestycji wynosi 2 838 587,83 zł (brutto), z czego 1 354 740,47 zł zostanie pokryte z dotacji. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Również trwają intensywne prace związane z budowę parkingu Park&Ride i Bike&Ride w Chmielniku. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlano – instalacyjnych związanych z budową parkingu.

W skład zadania wchodzi wykonanie:

  • robót drogowych – wykonanie utwardzenia z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi,
  • wykonanie kanalizacji deszczowej,
  • przebudowa i zabezpieczenia istniejącego gazociągu.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie 35 nowych miejsc postojowych dla samochodów i 60 dla rowerów.

Koszt realizacji inwestycji wynosi 468 628,04 zł (brutto), z czego 85% kosztów kwalifikowanych zostanie pokryte z dotacji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski-Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach zadania pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF ”.

W ostatnich dniach rozpoczęły się również prace związane z rozbudową oczyszczalni w Chmielniku. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlano – instalacyjnych, obejmujących min. wymianę wszystkich istotnych urządzeń i wyposażenia obiektu. Koszt realizacji inwestycji wynosi 3 402 315,56 zł (brutto), z czego 85% kosztów kwalifikowanych zostanie pokryte z dotacji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach zadania pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”. Roboty budowlane maja być wykonane do końca bieżącego roku.

W końcu czerwca zostało ogłoszone postepowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy trzech inwestycji drogowych: „Przebudowa drogi gminnej na dz. o nr ewid. 2047 Błędowa Tyczyńska - Skalnica w km 0+000 - 0+490 w miejscowości Błędowa Tyczyńska”,

„Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+600 na dz. o nr ewid. 137 w miejscowości Borówki”, „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+280 na dz. o nr ewid. 280 w miejscowości Zabratówka”. Umowy na realizacje przedmiotowych zadań zostaną podpisane do końca lipca br. Realizacja przedsięwzięć będzie dofinasowana z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie oraz z funduszy związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych udzieloną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART