zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Szanowni Mieszkańcy, przypominamy!
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych mają obowiązek zbierać wytworzone na nieruchomości frakcje odpadów komunalnych w następujący sposób:

 • frakcję obejmującą papier, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”;
 • frakcję obejmującą szkło, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”;
 • frakcję obejmującą metale i tworzywa sztuczne, w skład której wchodzą odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe, w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
 • frakcję obejmującą odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”;
 • pozostałe odpady zmieszane (tj. odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu z odpadów komunalnych papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji) w pojemnikach lub workach koloru czarnego, bez napisu.

W pojemniku lub worku koloru czerwonego mają obowiązek zbierać wytworzone na nieruchomości odpady niesegregowane (zmieszane) TYLKO właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali selektywnego zbierania odpadów komunalnych i uiszczają wyższą opłatę.

W zamian za uiszczoną opłatę właściciele nieruchomości otrzymują pakiet worków na dany okres czasu (II półrocze 2018 r.) dostosowany do ilości zbiórek. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów, kolejne worki należy zakupić we własnym zakresie z zachowaniem wymaganej kolorystyki.

UWAGA! Worki w kolorze: żółtym, niebieskim, zielonymbrązowym są przeznaczone do segregacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nie dopuszcza się oddawania segregowanych odpadów komunalnych w workach lub pojemnikach o innej kolorystyce, nawet jeżeli zostaną oznaczone odpowiednim napisem.

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone uchwałą Nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 grudnia 2017 r. i wynoszą:

 • dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
  ̶ 10 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość̶ , jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny;
  ̶ 20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość̶ , jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny;
 • dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny

jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny

60 l – 16 zł 

120 l – 32 zł 

240 l – 64 zł 

1100 l – 285 zł 

2200 l – 570 zł 

60 l – 32 zł 

120 l – 64 zł 

240 l – 128 zł 

1100 l – 570 zł 

2200 l – 1140 zł 

Urząd Gminy Chmielnik nie wystawia faktur za usługi odbioru odpadów. Opłatę należy uiszczać z góry, bez wezwania, raz na kwartał, w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału, tj.:

 • do dnia 20 stycznia (za okres od 1 stycznia do 31 marca),
 • do dnia 20 kwietnia (za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca),
 • do dnia 20 lipca (za okres od 1 lipca do 30 września),
 • do dnia 20 października (za okres od 1 października do 31 grudnia),

gotówką w kasie Urzędu Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, lub przelewem na przyporządkowany płatnikowi rachunek bankowy. Prosimy o regularne dokonywanie wpłat.

Obowiązek złożenia do wójta, pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, powstania na danej nieruchomości odpadów.

Obowiązek ten dotyczy również właścicieli nieruchomości u których nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu należy złożyć nową deklarację wraz z podaniem daty i przyczyny zmiany (pkt. 3 wzoru deklaracji), np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zgon, urodzenie dziecka, itp.), zmiana adresu zamieszkania, kupno/sprzedaż nieruchomości, zmiana sposobu zbierania odpadów czy zmiana ilości wytwarzanych odpadów (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach o podobnym charakterze.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, a nie za osoby zameldowane na nieruchomości.

Kody kreskowe należy naklejać na wszystkich workach i pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych. W przypadku, gdy otrzymany pakiet kodów będzie się wyczerpywał prosimy o kontakt z urzędem gminy, w celu złożenia zamówienia i uzgodnienia terminu odbioru kolejnych kodów kreskowych. Kody są przypisane do konkretnej nieruchomości i nie można ich „pożyczać”.

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry

drukuj


Poniedziałek, 17 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART