zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Obowiązki w zakresie nieczystości ciekłych

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik, przyjętym uchwałą nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 roku, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2);
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (art. 5 ust. 1 pkt 3a) oraz dostosowanie ich wielkości do liczby osób zamieszkujących lub przebywających na terenie nieruchomości w taki sposób aby nie dochodziło do przepełnienia zbiornika (§ 11 Regulaminu).

Ponadto zgodnie z § 15 Regulaminu właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż 1 raz na rok. W przypadku osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni, częstotliwość opróżniania wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Należy również pamiętać, że opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Chmielnik.

Na dzień 1 lipca 2019 r. przedmiotowe zezwolenie posiadają:

  • Gospodarka Komunalna w Błażowej, Błażowa, ul. 3-go Maja 35, tel. (17) 230 14 44 - 55;
  • Kółko Rolnicze w Woli Rafałowskiej, tel. (17) 229 21 12; (17) 229 69 28;
  • Usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych Bronisław Bieniek, Zaczernie 912, tel. (17) 859 52 79 lub 602 386 980;
  • Firma Usługowo Handlowa Cezary Mazur, Rudna Wielka 201, tel. 502 771 381;
  • WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, Zabrze, ul. Szybowa 2 tel. (32) 278 45 31;
  • TOI TOI Polska Sp. z o. o., Warszawa, ul. Płochocińska 29, tel. (22) 811 61 44.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do tych Państwa, którzy jeszcze takich umów nie posiadają o niezwłoczne ich podpisanie. Natomiast osoby, które posiadają aktualne umowy, prosimy o przestrzeganie częstotliwości wywozu nieczystości płynnych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżnień oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Z prowadzonej ewidencji wynika, że część właścicieli nieruchomości nie wywiązuje się z ustawowych obowiązków, szczególnie w zakresie częstotliwości opróżnień. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART