zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
Bieżące prace drogowe

Mija kolejny okres intensywnych prac drogowych. W bieżącym roku skupiono się przede wszystkim na działaniach dotyczących infrastruktury dróg gminnych, wewnętrznych.

W ostatnich dniach zakończono realizację przebudowy dróg poscaleniowych. Zmodernizowane zostały drogi o nr 183 w Błędowej Tyczyńskiej (odcinek 840 m) i nr 850 w Zabratówce (odcinek 145 m). Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa oraz wykonanie utwardzonych poboczy. Wykonawcami zamówień były firmy PBI Infrastruktura w Kraśniku i Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Łączna wartość zamówień wyniosła 182 217,32 zł brutto. Na realizację w/w zadań uzyskano dotację z funduszy związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, udzieloną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, która pokryła prawie 90% poniesionych wydatków.

Również w ostatnim okresie zakończono prace dotyczące przebudowy drogi nr 1416 Chmielnik – Kozielec na odcinku 360 m. Zakres prac obejmował: wykonanie robót ziemnych, wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie utwardzonych poboczy. Wykonawcą robót była firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Koszt realizacji zadania wyniósł 72 061,19 zł (brutto). Kolejną tegoroczną inwestycją jest przebudowa drogi gminnej nr 108259 R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska na długości 160 m (podjazd k. młyna). Realizacja przedsięwzięcia obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie mijanek, oczyszczenie rowów wraz z ich umocnieniem ściekami betonowymi oraz wykonanie utwardzonych poboczy. Wykonawcą robót jest firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Koszt realizacji inwestycji wynosi 69 885,97 zł (brutto). Na realizację obu w/w zadań Gmina Chmielnik otrzymała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja pokryła ok. 80% kosztów robót.

W minionych miesiącach w Błędowej Tyczyńskiej, Borówkach i Chmielniku zamontowano 10 wiat przystankowych (sfinansowane z tzw. funduszu sołeckiego). Cały czas prowadzone są również bieżące prace remontowe i ziemne na terenie gminy (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, usuwanie zakrzaczeń, koszenie poboczy, itp.).

29 sierpnia bieżącego roku miejscowości Błędowa Tyczyńska i Zabratówka zostały dotknięte nawałnicami i intensywnymi deszczami. Zjawiska te wyrządziły bardzo duże szkody w gminnej infrastrukturze drogowej. Po zinwentaryzowaniu i wycenie szkód sporządzono protokół strat, który został przesłany do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewódzka komisja po przeprowadzonych oględzinach pozytywnie zweryfikowała przedstawione straty. Decyzja ta pozwoli samorządowi na ubieganie się o dofinansowanie przebudowy przedmiotowych dróg z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w następnych latach.


Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART