zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SPORT
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2011 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Zdrowych, pogodnych, spokojnych

Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości

oraz wesołego "Alleluja"

życzą

Kierownik, Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku

i Wychowankowie Świetlicy Socjoterapeutycznej


Czym zajmuje się świetlica terapeutyczna ?
Człowiek – najlepsza inwestycja
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc żywnościowa
Świadczenia alimentacyjne i fundusz alimentacyjny
Świadczenia alimentacyjne i fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 1.05.2004 roku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, a od 01.10 2008 roku zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Do zasiłku rodzinnego uprawniona jest każda rodzina, w której miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę z roku poprzedzającego okres zasiłkowy nie przekracza 504,00 zł netto. Jednak w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę uprawniającą do zasiłku rodzinnego, może zostać przyznany zasiłek rodzinny i dodatki, ale tylko w przypadku, gdy ten dochód nie przekracza kwoty niższej lub równej kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalony zasiłek rodzinny i do miesiąca października 2009 roku wynosił 48,00 zł, a od miesiąca listopada 2009 roku wynosi 68 zł. Również musi zostać spełniony warunek, że zasiłek rodzinny przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Pozostałe świadczenia, tj. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne są świadczeniami niezależnymi od dochodu.

W roku 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku przyznał i wypłacił w okresie od 2010-01-01 do 2010-12-31:

 • 474 rodzinom zasiłki rodzinne - na kwotę 880 372,00 zł
 • dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie 660 461,00 zł, w tym z tytułu:
 • urodzenia dziecka na kwotę 46 000,00 zł,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 208 201,00 zł,
 • samotnego wychowywania dziecka na kwotę 54 680,00 zł,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka na kwotę 42 340,00 zł,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 161 600,00 zł,
 • rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 61 500,00 zł,
 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły na kwotę 3 240,00 zł,
 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły na kwotę 82 900,00 zł.
 • Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka na kwotę 82 000,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze przyznano dla 134 rodzin na łączną kwotę 320 034,00 zł, z tego na:

 • zasiłek pielęgnacyjny wydatkowano kwotę 228 735,00 zł,
 • świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 91 299,00 zł.
 • Ośmiu osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne przyznano opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 10 344,00 zł.
 • Dwóm osobom przyznano opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 1 123,00 zł.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, do ukończenia przez nią 18 roku życia albo gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie wyższej niż 500,00 zł.

Z tej formy pomocy w okresie od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku skorzystało 36 osób uprawnionych na łączną kwotę 121 030,00 zł.

W związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tut. Ośrodek podjął działania wobec 14 dłużników zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik oraz 19 dłużników zamieszkałych na terenie innych gmin, zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób uprawnionych zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Gminy w 2010 roku podjęto następujące działania:

 • 14 dłużników alimentacyjnych wezwano do osobistego zgłoszenia do siedziby Ośrodka celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego;
 • przeprowadzono 13 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 13 oświadczeń majątkowych;
 • w stosunku do 9 dłużników podjęto działania aktywizacyjne zawiadamiając Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników;
 • wysłano do komornika sądowego 15 pism w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych, przekazując w ten sposób informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonego wywiadu oraz odebranego oświadczenia majątkowego, mające niejednokrotnie istotny wpływ na skuteczność egzekucji;
 • złożono 2 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy;
 • złożono do prokuratury 4 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a tym samym wniosków o wszczęcie i przeprowadzenie postępowań;
 • wysłano do organów właściwych wierzyciela, które wystąpiły o podjęcie działań wobec dłużników zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik 14 pism informujących o podjętych wobec nich działaniach oraz ich efektach.

Wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie innych gmin:

 • wystosowano 61 pism informujących o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wniosków o podjęcie wobec danego dłużnika działań, o których mowa w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • wystąpiono do komorników sądowych o ustalenie adresu dłużników alimentacyjnych:
 • wydano 19 decyzji zobowiązujących dłużników alimentacyjnych do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym;
 • wysłano 16 upomnień do zapłaty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym;
 • wystawiono 25 tytułów wykonawczych dla dłużników alimentacyjnych.

W wyniku tych działań w 2010 roku zwrócona została tytułem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników kwota 25 640,36 zł, z czego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kwota 4 467,03 zł, tj. 20% została przekazana na dochód własny gminy wierzyciela właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli Gminy Chmielnik, kwota w wysokości 2 548,75 zł przekazana została na dochody własne gmin dłużników właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania, a kwota 18 624,58 zł przekazana została na dochód budżetu państwa.

W sprawie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wydano ogółem 782 decyzje administracyjne, w tym 5 decyzji odmownych.

Łączna kwota wydatkowana na realizację świadczeń rodzinnych razem ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz kosztami obsługi, a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi wynosi 2 136 696,27  zł – w tym 2 913,21 zł sfinansowane ze środków własnych Gminy w celu zapewnienia prawidłowej obsługi tych zadań.

Maria Sroka


poprzednia strona do góry

drukuj


Sobota, 2 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART