zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KGW W BORÓWKACH
STOWARZYSZENIA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2013 URZĄD GMINY INFORMUJE
Wyprawka szkolna

Wójt Gminy Chmielnik na podstawie Projektu Rozporządzenia z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych – „Wyprawka szkolna” informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów. O dofinansowanie do podręczników mogą ubiegać się uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I-III i V klasie szkoły podstawowej oraz II klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Programem będą objęci także uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

W tym roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników może otrzymać uczeń, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) W przypadku klasy I szkoły podstawowej, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie, o których mowa w art. 5. ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013, poz. 182). Uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, a w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe); w takiej sytuacji wnioskodawca dołącza uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych,: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy. Po otrzymaniu środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu podręczników dyrektor szkoły zwraca rodzicom koszt zakupu na podstawie przedstawionych dokumentów zakupu. W przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne koszt zakupu podręczników zwraca Wójt Gminy.

Termin składania wniosków o wyprawkę szkolną zostanie ustalony po wejściu w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013/2014 będzie wynosić:

1. Kwota 225 zł

 • dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 • dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

2. Kwota 770 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia)
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być– wyższy niż 25% kwoty 770 zł.

3. Kwota 325 zł

 • dla uczniów klasy V szkoły podstawowej,
 • dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej.
 • dla uczniów niepełnosprawnych ( z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw Oświaty i wychowania.

4. Kwota 770 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego, koszt ich nie może być– wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

5. Kwota 350 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

6. Kwota 607 zł

 • dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania: w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego), koszt ich nie może być– wyższy niż 50% kwoty 607 zł

7. Kwota 390 zł

 • dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;
 • dla uczniów niepełnoprawnych zasadniczej szkoły zawodowej,

8.Kwota 445 zł

 • dla uczniów klasy II szkoły ponadgimanzjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum
 • dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz klasy VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
 • dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy III liceum profilowanego, technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego.

Dowodem zakupu podręczników jest imienna faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym również książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, z zawartą informacja, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach programu lub nie zostały rozliczone w ramach innego programu pomocy uczniom.

Trawka Magdalena


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 26 Września 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART