zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:
SESJA XXVIII

 1. UCHWAŁA NR XXVIII/166/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2012 terenów położonych w Chmielniku i Zabratówce – część II.
 2. UCHWAŁA NR XXVIII/167/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2016.
 3. UCHWAŁA NR XXVIII/168/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016.
 4. UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 5. UCHWAŁA NR XXVIII/170/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 6. UCHWAŁA NR XXVIII/171/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu Gminy powstałego w związku z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i budową wodociągu gminnego w m. Chmielnik.
 7. UCHWAŁA NR XXVIII/172/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik.
 8. UCHWAŁA NR XXVIII/173/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. UCHWAŁA NR XXVIII/174/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia w całości wierzytelności powstałej w wyniku wykonania zastępczego będącego skutkiem nie wypełnienia obowiązku usunięcia odpadów zalegających na działkach o nr ewid. 836/1 i 836/2 położonych w miejscowości Chmielnik.
 10. UCHWAŁA NR XXVIII/175/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia udziału w projekcie pn. „Wdrożenie e-usług w systemie oświaty oraz administracji publicznej w gminach Chmielnik, Błażowa i Hyżne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpacie; Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.
 11. UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rafałowskiej.
 12. UCHWAŁA NR XXVIII/177/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chmielnik do wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej.
 13. UCHWAŁA NR XXVIII/178/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
 14. UCHWAŁA NR XXVIII/179/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, dofinansowanego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 4 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART