zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje gminne

Okres letni to czas intensywnych prac związanych z wieloma inwestycjami gminnymi. W chwili obecnej realizowane są największe przedsięwzięcia, na które samorząd pozyskał środki dotacyjne.

W decydującą fazę weszły prace związane z przebudową Domu Ludowego w Chmielniku. Zakres projektu obejmuje gruntowną modernizację budynku tj.: wzmocnienie i izolacje fundamentów dobudowanie klatki schodowej i szybu windowego, docieplenie ścian, przebudowę dachu, wymianę wszystkich instalacji (elektryczna, wody użytkowej, c.o.), przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku, zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektu. Koszt realizacji inwestycji wynosi 2 838 587,83 zł (brutto), z czego 1 354 740,47 zł zostanie pokryte z dotacji. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Również trwają intensywne prace związane z budowę parkingu Park&Ride i Bike&Ride w Chmielniku. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlano – instalacyjnych związanych z budową parkingu.

W skład zadania wchodzi wykonanie:

  • robót drogowych – wykonanie utwardzenia z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi,
  • wykonanie kanalizacji deszczowej,
  • przebudowa i zabezpieczenia istniejącego gazociągu.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie 35 nowych miejsc postojowych dla samochodów i 60 dla rowerów.

Koszt realizacji inwestycji wynosi 468 628,04 zł (brutto), z czego 85% kosztów kwalifikowanych zostanie pokryte z dotacji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski-Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach zadania pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF ”.

W ostatnich dniach rozpoczęły się również prace związane z rozbudową oczyszczalni w Chmielniku. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlano – instalacyjnych, obejmujących min. wymianę wszystkich istotnych urządzeń i wyposażenia obiektu. Koszt realizacji inwestycji wynosi 3 402 315,56 zł (brutto), z czego 85% kosztów kwalifikowanych zostanie pokryte z dotacji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach zadania pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”. Roboty budowlane maja być wykonane do końca bieżącego roku.

W końcu czerwca zostało ogłoszone postepowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy trzech inwestycji drogowych: „Przebudowa drogi gminnej na dz. o nr ewid. 2047 Błędowa Tyczyńska - Skalnica w km 0+000 - 0+490 w miejscowości Błędowa Tyczyńska”,

„Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+600 na dz. o nr ewid. 137 w miejscowości Borówki”, „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+280 na dz. o nr ewid. 280 w miejscowości Zabratówka”. Umowy na realizacje przedmiotowych zadań zostaną podpisane do końca lipca br. Realizacja przedsięwzięć będzie dofinasowana z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie oraz z funduszy związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych udzieloną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART