zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Obowiązki w zakresie nieczystości ciekłych

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik, przyjętym uchwałą nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 roku, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2);
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (art. 5 ust. 1 pkt 3a) oraz dostosowanie ich wielkości do liczby osób zamieszkujących lub przebywających na terenie nieruchomości w taki sposób aby nie dochodziło do przepełnienia zbiornika (§ 11 Regulaminu).

Ponadto zgodnie z § 15 Regulaminu właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż 1 raz na rok. W przypadku osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni, częstotliwość opróżniania wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Należy również pamiętać, że opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Chmielnik.

Na dzień 1 lipca 2019 r. przedmiotowe zezwolenie posiadają:

  • Gospodarka Komunalna w Błażowej, Błażowa, ul. 3-go Maja 35, tel. (17) 230 14 44 - 55;
  • Kółko Rolnicze w Woli Rafałowskiej, tel. (17) 229 21 12; (17) 229 69 28;
  • Usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych Bronisław Bieniek, Zaczernie 912, tel. (17) 859 52 79 lub 602 386 980;
  • Firma Usługowo Handlowa Cezary Mazur, Rudna Wielka 201, tel. 502 771 381;
  • WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, Zabrze, ul. Szybowa 2 tel. (32) 278 45 31;
  • TOI TOI Polska Sp. z o. o., Warszawa, ul. Płochocińska 29, tel. (22) 811 61 44.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do tych Państwa, którzy jeszcze takich umów nie posiadają o niezwłoczne ich podpisanie. Natomiast osoby, które posiadają aktualne umowy, prosimy o przestrzeganie częstotliwości wywozu nieczystości płynnych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżnień oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Z prowadzonej ewidencji wynika, że część właścicieli nieruchomości nie wywiązuje się z ustawowych obowiązków, szczególnie w zakresie częstotliwości opróżnień. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 4 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART