zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2010 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKUOgłoszenie
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Zmiana w świadczeniu pielęgnacyjnym
Świetlica socjoterapeutyczna
Życzenia
Pomoc społeczna

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Natomiast „celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.”

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej okoliczności.

Do ustalenia czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonej formy pomocy, przyjmuje się – począwszy od 1 października 2006 roku następujące kwoty:

 1. w przypadku osób samotnie gospodarujących - kwotę 477 zł,
 2. w przypadku rodziny - kwotę 351 zł na osobę w rodzinie.

Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 207 zł.

Zadania pomocy społecznej wynikające z realizacji ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno z zakresu zadań własnych jak i zleconych.

Ogółem środki jakimi rozporządzał GOPS w 2009 roku na realizację zadań z pomocy społecznej zarówno zleconych, jak i własnych wynosiły 685 922,22 zł /z wyłączeniem środków na utrzymanie GOPS/.

Ogółem świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych, bez względu na rodzaj i formę, liczbę oraz źródło finansowania było dla 283 rodzin /958 osób w tych rodzinach/:

 1. Zadania własne:
  – zasiłki celowe i specjalne celowe wypłacono dla 129 rodzin na kwotę 49 896,59 zł,
  – zasiłki okresowe wypłacono dla 95 rodzin na kwotę 161 241,74 zł,
  – z zakupu gorącego posiłku korzystało 254 dzieci ze 140 rodzin na kwotę 107 644,78 zł,
  – zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono dla 149 rodzin na kwotę 112 238,32 zł,
  – z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób na łączny koszt 74 373,41 zł.
 2. Zadania zlecone:
  – zasiłek stały wypłacono dla 7 osób na kwotę 27 655,59 zł,
  – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 6 osób na kwotę 2 277,72 zł.
 3. Pracą socjalną objętych było 327 rodzin, w tym wyłącznie 144 rodziny.

W 2009 roku skompletowano 2 osobom dokumentację niezbędną do skierowania i umieszczenia w DPS.

Z wypoczynku letniego – kolonii skorzystało 6 dzieci ze środków Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w tym: 4 dzieci ze Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” i 2 dzieci z Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz 40 dzieci brało udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu „Dbamy dziś o bezpieczne jutro” przez Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku.

Dla 10 osób wydano postanowienia skierowane do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, zawierające stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów.

 

Maria Sroka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 10 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART