zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2010 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKUOgłoszenie
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Zmiana w świadczeniu pielęgnacyjnym
Świetlica socjoterapeutyczna
Życzenia
Pomoc społeczna

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Natomiast „celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.”

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej okoliczności.

Do ustalenia czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonej formy pomocy, przyjmuje się – począwszy od 1 października 2006 roku następujące kwoty:

 1. w przypadku osób samotnie gospodarujących - kwotę 477 zł,
 2. w przypadku rodziny - kwotę 351 zł na osobę w rodzinie.

Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 207 zł.

Zadania pomocy społecznej wynikające z realizacji ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno z zakresu zadań własnych jak i zleconych.

Ogółem środki jakimi rozporządzał GOPS w 2009 roku na realizację zadań z pomocy społecznej zarówno zleconych, jak i własnych wynosiły 685 922,22 zł /z wyłączeniem środków na utrzymanie GOPS/.

Ogółem świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych, bez względu na rodzaj i formę, liczbę oraz źródło finansowania było dla 283 rodzin /958 osób w tych rodzinach/:

 1. Zadania własne:
  – zasiłki celowe i specjalne celowe wypłacono dla 129 rodzin na kwotę 49 896,59 zł,
  – zasiłki okresowe wypłacono dla 95 rodzin na kwotę 161 241,74 zł,
  – z zakupu gorącego posiłku korzystało 254 dzieci ze 140 rodzin na kwotę 107 644,78 zł,
  – zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono dla 149 rodzin na kwotę 112 238,32 zł,
  – z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób na łączny koszt 74 373,41 zł.
 2. Zadania zlecone:
  – zasiłek stały wypłacono dla 7 osób na kwotę 27 655,59 zł,
  – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 6 osób na kwotę 2 277,72 zł.
 3. Pracą socjalną objętych było 327 rodzin, w tym wyłącznie 144 rodziny.

W 2009 roku skompletowano 2 osobom dokumentację niezbędną do skierowania i umieszczenia w DPS.

Z wypoczynku letniego – kolonii skorzystało 6 dzieci ze środków Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w tym: 4 dzieci ze Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” i 2 dzieci z Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz 40 dzieci brało udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu „Dbamy dziś o bezpieczne jutro” przez Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku.

Dla 10 osób wydano postanowienia skierowane do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, zawierające stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej dla kombatantów.

 

Maria Sroka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 9 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART