zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2010 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKUOgłoszenie
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Zmiana w świadczeniu pielęgnacyjnym
Świetlica socjoterapeutyczna
Życzenia
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych reguluje nowy system pozaubezpieczeniowych świadczeń społecznych realizowanych w całości ze środków budżetu państwa, całkowicie odrębny od systemu pomocy społecznej.

Do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego uprawniona jest każda rodzina, w której miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę z roku poprzedzającego okres zasiłkowy nie przekracza 504,00 zł netto. Jednak w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę uprawniającą do zasiłku rodzinnego, może zostać przyznany zasiłek rodzinny i dodatki, ale tylko w przypadku, gdy ten dochód nie przekracza kwoty niższej lub równej kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalony zasiłek rodzinny i do miesiąca października 2009 roku wynosił 48,00 zł, a od miesiąca listopada 2009 roku wynosi 68 zł. Również musi zostać spełniony warunek, że zasiłek rodzinny przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Pozostałe świadczenia rodzinne, tj. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne są świadczeniami niezależnymi od dochodu.

W roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chmielniku przyznał i wypłacił;

 • 418 rodzinom zasiłki rodzinne – na kwotę 716 998,00 zł,
  • dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie 697 891,00 zł, w tym z tytułu:
  • urodzenia dziecka na kwotę 55 000,00 zł,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 189 401,00 zł,
  • samotnego wychowywania dziecka na kwotę 63 940,00 zł,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka na kwotę 42 580,00 zł,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 180 160,00 zł,
  • rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 68 600,00 zł,
  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły na kwotę 4 410,00 zł,
  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły na kwotę 93 800,00 zł.
 • Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka na kwotę 95 000,00 zł.
 • Świadczenia opiekuńcze przyznano dla 136 rodzin na łączną kwotę 275 165,00 zł, z tego na:
  • zasiłek pielęgnacyjny wydatkowano kwotę 218 637,00 zł,
  • świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 56 528,00 zł.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów reguluje system wspierania osób uprawnionych do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie wyższej niż 500,00 zł.

Z tej formy pomocy w 2009 roku skorzystało 36 osób uprawnionych na łączną kwotę 97 392,00 zł.

W związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto działania wobec 13 dłużników zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik oraz 17 dłużników zamieszkałych na terenie innych gmin, zobowiązanych do alimentacji na rzecz osób uprawnionych zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Łączna kwota wydatkowana na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynosi 1 949 657,27 zł.

 

Maria Sroka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 11 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART