zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2014 URZĄD GMINY INFORMUJE
Oświata w okresie ostatnich czterech lat

Oświata na terenie Gminy w ostatnich latach przeszła duże przeobrażenie. Szkoły działające na terenie Gminy oferują swoim uczniom atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonych obiektach, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

W ostatnim okresie trzy obiekty oświatowe w Chmielniku zyskały nie tylko nowy wizerunek, ale też poprawiła się ich charakterystyka cieplna, dzięki inwestycjom dotyczącym termomodernizacji. Nakłady na te trzy obiekty to kwota 849.559,84 zł. Zespół Szkół i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chmielniku zostały docieplone i posiadają nowe elewacje, budynek SP 1 przebudowany dach. Docieplony i odnowiony został budynek w Błędowej Tyczyńskiej w którym funkcjonuje oddział przedszkolny.

Przy trzech szkołach istnieją nowoczesne boiska o sztucznej nawierzchni z których mogą korzystać nie tylko uczniowie ale wszyscy mieszkańcy.

Okres czterech ostatnich lat to również czas trudnych decyzji takich jak ta o likwidacji Szkoły Podstawowej w Błędowej Tyczyńskiej, która zapadła w 2011 i była koniecznością. Dzieci z Błędowej Tyczyńskiej mają zapewnione dobre warunki do edukacji i rozwoju w Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku. Bezpieczne dotarcie do szkoły umożliwia zorganizowany dowóz. W budynku po szkole w Błędowej Tyczyńskiej z sukcesem i dobrym klimatem funkcjonuje prowadzony przez JST oddział przedszkolny. Zaadaptowane na ten cel dodatkowe pomieszczenie umożliwia sprawowanie opieki nad 25 dzieci. Jest on oddziałem 10 godzinnym, wyżywienie dla dzieci jest dowożone z kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku.

Obserwowany jest wzrost zainteresowania rodziców edukacją przedszkolną dzieci od 3 roku życia, dlatego wychodząc temu naprzeciw oraz chcąc umożliwić przygotowanie się dzieci na rozpoczęcie edukacji szkolnej od 6-go roku życia, zorganizowano w Zespole Szkół w Chmielniku dwa dodatkowe oddziały przedszkolne. W tą ideę wpisuje się również aktualnie finalizowany projekt w ramach którego doposażono odziały przedszkolne przy szkołach oraz będą zamontowane bezpieczne place zabaw. Dzięki temu projektowi najmłodsze dzieci będą mogły korzystać podczas zajęć z nowoczesnych pomocy, a w czasie wolnym aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Wspomniane nowe technologie wprowadzane do szkół to m.in. projekt „Eduscience” realizowany w Zespole Szkół oraz „Cyfrowa szkoła” w Zabratówce.

Gmina z sukcesem sięga po środki zewnętrzne na realizację zadań w sferze oświaty. Poniżej przedstawimy najważniejsze projekty realizowane w tej dziedzinie.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mające na celu upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez zmianę jakości, zakresu i form usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę na rzecz dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców to:

 1. Projekt „Przedszkolna Kuźnia Talentów” - Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Chmielniku w okresie 25.08.2009 r. do 31.08.2012 r.
  Kwota 494 642,00 (487 222,37 dofinansowanie + 7 419,63 wkład własny)
 2. Projekt „Sukces zaczyna się w przedszkolu - Punkt Przedszkolny w Błędowej Tyczyńskiej” - Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Błędowej Tyczyńskiej od 25.08.2009 r. do 31.08.2011 r., a od 01.09.2011 do 31.08.2012 r. przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Chmielniku
  Kwota 603 435,61 (594 384,08 dofinansowanie + 9 051,53 wkład własny)
 3. Projekt „Tęczowe przedszkole” - Projekt realizowany przez Szkołę Podstawowa w Woli Rafałowskiej w Okres realizacji 25.08.2009 r. do 31.08.2011 r.
  Kwota 469.692,37 (462 646,98 dofinansowanie + 7 045,39 wkład własny)

Kolejne projekty mające tym razem na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to:

 1. Projekt „Chcemy się rozwijać!– programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej” .

Okres realizacji od września 2012 r. do końca czerwca 2013 r.

Ogólnym celem projektu było podniesienie jakości i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój kompetencji kluczowych, uzyskanie zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji programów rozwojowych w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku, w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej i Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 215 uczniów klas IV – VI ze Szkół Podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej oraz z klas I – III Gimnazjum w Chmielniku.

W ramach celów ogólnych zorganizowane były:

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Gimnazjum (doradztwo zawodowe indywidualne, doradztwo edukacyjno-zawodowe grupowe).
 2. Zajęcia wyrównujące takie jak: zajęcia logopedyczne czy z języka polskiego.
 3. Zajęcia rozwijające takie jak: artystyczne, z języka angielskiego, dziennikarskie, z matematyki, turystyczno-przyrodnicze, modelarstwa oraz zajęcia nauki pływania na basenie.
 4. Zajęcia z zakresu opieki psychologiczno – pedagogicznej:
  Wartość projektu: 458.078,94 zł

Projekt „Idziemy po sukces” realizowany od września 2012 r. do czerwca 2013 r. w pięciu Szkołach Podstawowych Gminy Chmielnik.

Projekt ten zakładał zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I – III. Celami szczegółowymi projektu było: Zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych wśród dzieci klas I – III pięciu szkół podstawowych Gminy Chmielnik, wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych oraz stworzenie warunków, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne.

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 117 uczniów.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet z rodzicami, nauczycielami realizującymi projekt oraz nauczycielami klas I – III, można stwierdzić, że nastąpiła poprawa wyników nauczania u dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Skorygowano wady wymowy u dzieci z zaburzeniem rozwoju mowy. Skorygowano wady postawy. Rozwinięto zainteresowania u dzieci uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo. W ramach realizowanego projektu wyposażono 15 sal lekcyjnych, w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, który umożliwił prowadzenie, koniecznych z punktu założonych celów, zajęć.

Wartość projektu: 148 522,00 zł

Program „Cyfrowa szkoła” to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Był realizowany w okresie od sierpnia 2012 r. do czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce. Program był przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Jego celem było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy. W ramach udzielonego wsparcia finansowego zakupiono sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Wartość projektu 84.303,00 zł.

Projekt o nieco innym charakterze był realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Chmielniku. Projekt ten to: Projekt Szkół Partnerskich COMENIUS zatytułowany „Let’s Draw a Rainbow Coloured with Traditions” (Namalujmy tęczę kolorami tradycji).

Udział w projekcie wpłynął na zwiększenie świadomości i ekspresji kulturowej. Kraje partnerskie uczestniczące w projekcie, (uczniowie i nauczyciele SP Nr 2 w Chmielniku) prezentowały swoją kulturę, historię, muzykę, tańce czy potrawy, czerpiąc od siebie nawzajem doświadczenie i wiedzę.

Możliwość kontaktów ze szkołami partnerskimi, wyjazdy do tych szkół, przyjmowanie gości z zagranicy, pozwoliły poszerzyć horyzonty, wzbogacić wiedzę, rozwinąć szereg umiejętności oraz doświadczyć innych kultur. Projekt był dla nauczycieli, uczniów i rodziców ogromną szansą na inne spojrzenie na wspólnotę europejską i nabranie pewności siebie. Uczniowie rozwinęli umiejętności pracy zespołowej w trakcie realizacji działań projektowych. Wszyscy uczniowie doświadczyli potrzeby komunikowania się w języku obcym, co zwiększyło ich motywację do nauki języka angielskiego.

Rodzice dzieci angażowali się we wszystkie działania, a w szczególności te związane z goszczeniem rówieśników w swoich domach oraz nawiązywaniem kontaktów z rodzinami, do których jechały ich dzieci. Przyjmowanie gości z zagranicy stało się wspaniałą okazją do integracji wszystkich szkół w naszej gminie. Przy wspólnym stole z tradycyjnymi polskimi potrawami goście prezentowali swoje systemy edukacyjne, tradycje i szkoły.

Wartość projektu: 20 000 euro

Aktualnie realizowany projekt „Bawmy i uczmy się razem” rozpoczął się od marca 2014 r., a jego realizacja zakończy się do stycznia 2015 r. Ten projekt jest również skierowany do dzieci przedszkolnych.

Projekt realizowany jest przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku.

Grupę docelową projektu stanowi 8 oddziałów przedszkolnych we wszystkich pięciu szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Chmielnik.

Celem realizowanego projektu jest podniesienie jakości pracy tych oddziałów i stworzenie w nich warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 – 4 letnich poprzez organizację placów zabaw, zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych oraz stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości w/w grup dzieci.

W ramach realizowanego projektu realizowane są następujące zadania:

 1. Organizacja placu zabaw – w ramach tego zadania przy Szkole Podstawowej nr 1 powstanie plac zabaw wraz z wyposażeniem, bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, w Szkole Podstawowej w Zabratówce powstanie plac zabaw wraz z wyposażeniem, bezpieczną nawierzchnią natomiast w pozostałych szkołach istniejące place zabaw będą doposażone w nowe urządzenia zabawowe, zestawy zabawowe wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 2. Dostosowanie pomieszczeń – istniejące toalety zostały zmodernizowane i dostosowane do potrzeb dzieci w szkołach (Szkoła Podstawowa nr 2 i w Woli Rafałowskiej).
 3. Wyposażenie – zakupione zostały różnorodne meble, meble wypoczynkowe i wyposażenie sal przedszkolnych w sprzęt komputerowy, multimedialny, audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarki, laptopy, programy multimedialne, zabawki, różnorodne pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt gospodarczy np. pralki, odkurzacze. Ponadto zostały zakupione urządzenia kuchenne.
  Wartość projektu to kwota 698.155,00 zł.

Nie są to wszystkie projekty realizowane w szkołach w ostatnich latach, a jedynie te z nich, których efekty miały najszerszy zasięg.

Z całą pewnością jest jeszcze dużo do zrobienia ale przy utrzymaniu istniejącego tempa zmian nasze szkoły będą mogły bez kompleksów konkurować z innymi szkołami, a dzieci, dzięki pracy z uczniem zdolnym oraz wspieraniu dzieci słabszych będą osiągać sukcesy w różnych dziedzinach.

Magdalena Wdowik-Reczek


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 10 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART