zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych - obowiązki właścicieli nieruchomości

Informujemy, że właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) oraz przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z podmiotem posiadającym zezwolenie na ich opróżnianie i transport oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za te usługi, które potwierdzą regularność ich wywozu.

Obowiązki te reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) która stanowi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  • wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (art. 5 ust. 1 pkt 2),
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (art. 5 ust. 1 pkt. 3a),
  • pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (art. 5 ust. 1 pkt. 3b).

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt. 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazywanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi (art. 6 ust. 1).

Ponadto obowiązki w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik stanowiącym złącznik do uchwały nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 25 lipca 2017 r., poz. 2652).

Zgodnie z cyt. regulaminem właściciel nieruchomości obowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż 1 raz na rok. (§ 15 ust. 1).

W związku z powyższym prosi się właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie dopełnili ww. obowiązków o zawieranie umów na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami, a także zachowywanie potwierdzeń dokonywanych wywozów.

Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chmielnik posiadają:

  1. Gospodarka Komunalna w Błażowej, 36-030 Błażowa, ul. 3-go Maja 35, tel. (17) 230 14 44 - 55
  2. Kółko Rolnicze w Woli Rafałowskiej tel. (17) 229 21 12; (17) 229 69 28
  3. Usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych Bronisław Bieniek, 36-062 Zaczernie 912, tel. (17) 859 52 79 lub 602 386 980
  4. TOI TOI Polska Sp. z o. o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29, tel. (22) 811 61 44
  5. WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2, tel. (32) 278 45 31
  6. Firma Usługowo Handlowa Cezary Mazur, 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 201, tel. 502 771 381

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 2 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART