zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 URZĄD GMINY INFORMUJE
Informacja o stypendiach i zasiłkach szkolnych w roku szkolnym 2010/2011

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku informuje, że w roku szkolnym 2010/2011, podobnie jak w latach poprzednich, można skorzystać z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia do 15 września 2010 r.

 • dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października 2010 r.

Wnioski należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku - pokój nr 6 w godz. od 7:30 – 15:30.

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty - 351 złotych netto. Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.

Wysokość dochodu w rodzinie ustalana jest z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku, np.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto (od wszystkich zatrudnionych członków rodziny),
 • odcinek renty - emerytury,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych,
 • zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy o wysokości otrzymanych świadczeń,
 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa (lub działki) podanej w ha przeliczeniowych,

Stypendium szkolne może być przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz na dodatkowe zajęcia. Świadczenia te nie są wymienione w zamkniętym katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Może to być zakup np.: podręczników, atlasów, słowników, tornistra, przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego lub innych pomocy o ile są one związane z procesem edukacyjnym.

Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itp.

Odzież i obuwie mogą stanowić pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi (słuchaczowi) z rodziny znajdującej się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku szkolnego nie bierze się pod uwagę wysokości dochodu w rodzinie (nie dołącza się do wniosku dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wnioski należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku - pokój nr 6 w godz. od 7:30 – 15:30

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można pobrać ze strony internetowej www.chmielnik.pl lub w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku.

Krystyna Szela


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART