zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Eksploatacja wodomierzy

W związku z licznymi pytaniami użytkowników sieci wodno-kanalizacyjnych dotyczących prawidłowej eksploatacji wodomierza głównego w kilku zdaniach pragniemy przybliżyć tę problematykę.

Z wodomierzem musimy postępować wyjątkowo ostrożnie, a lista zakazów i kar za ich naruszenie może być dla wielu użytkowników dużym zaskoczeniem.
Bez wody obejść się nie możemy, a stały do niej dostęp jest czynnością tak pospolitą, że nie zastanawiamy się nawet jak skomplikowanym procesem jest pozyskanie wody zwłaszcza na terenie, na którym mieszkamy.
Wodomierz to urządzenie pomiarowe pozwalające określić objętość pozyskanej wody i rozliczyć się z jej dostawcą – sprawa prosta, jednak niepozorny wodomierz może być przyczyną kłopotów.

Źródło Internet
Najprostszym przykładem jest zerwanie plomby, a tych wodomierz ma dwie: legalizacyjną i zabezpieczającą przed odkręceniem. W przypadku stwierdzenia zerwania, bądź uszkodzenia plomby, obowiązkiem właściciela jest natychmiastowe zgłoszenie takiego przypadku w Urzędzie Gminy Chmielnik, z podaniem przyczyn. Urząd Gminy, jako jedyna jednostka do tego uprawniona, wykonuje zabezpieczenia wodomierza (plomby na złączach). W przypadku stwierdzenia zerwania lub uszkodzenia plomby legalizacyjnej, wodomierz musi być wymieniony na nowy, na koszt klienta. Wszelkie oznaki korozji na zabezpieczeniu plomb wymagają również natychmiastowego zgłoszenia.
Jeżeli właściciel przewiduje prace na instalacji wewnętrznej (za wodomierzem), kiedy zachodzi konieczność odłączenia wodomierza na złączach, powinien o tym fakcie powiadomić Urząd, przed przystąpieniem do robót.
Podobną sytuacją jest konieczność przeniesienia wodomierza w inne miejsce. Aby nie narazić się na zarzut nielegalnego poboru wody czy nazywając to wprost – jej kradzieży, nie odkręcamy sami urządzenia bez uzgodnienia w Urzędzie Gminy Chmielnik. Uzyskanie pozwolenia jest formalnością i nie zajmie nam wiele czasu. Mało tego – po naszym zgłoszeniu pracownicy wodociągów sprawdzą czy zaplanowana przez nas zmiana jest z technicznego i prawnego punktu widzenia prawidłowa, podpowiedzą 
i ocenią pomysł. Unikniemy w ten sposób kolejnych problemów i kosztów.
Nieprawidłowości w pracy wodomierza powinny być natychmiast zgłoszone, mogą to być: wycieki, brak przepływu wody, brak reakcji licznika na pobór wody czy wyraźnie zmniejszony wypływ wody z kranu. Zaniepokoić nas może również nagła i nieoczekiwana zmiana wysokości rachunku za zużycie wody. W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza Odbiorca może złożyć pisemny wniosek o wykonanie ekspertyzy urządzenia.
Jeśli używamy wodę do celów gospodarczych możemy zmniejszyć w rachunku ilość ścieków poprzez zainstalowanie dodatkowego wodomierza odliczającego tzw. wodę bezpowrotnie zużytą. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą i zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi zamontować na instalacji wewnętrznej w nieruchomości dodatkowy licznik jako podlicznik wodomierza głównego. Zanim jednak taką decyzję podejmiemy przeliczmy czy się to opłaca bo całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją licznika wody (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt. Posiadanie wodomierza to nie tylko obowiązek, ale i szczególne wymagania. Główne wymogi montażu wodomierza:
  • zestaw wodomierzowy powinien być umieszczony w budynku lub w specjalnie wykonanej studzience wodociągowej poza budynkiem, zabezpieczającej wodomierz domowy przed zalaniem i deszczem,
  • miejsce wbudowania zestawu w budynku powinno być suche, odpowiednio oświetlone, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu wskazań wodomierza,
  • temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa niż 5°C,
  • miejsce wbudowania powinno być wydzielone oraz zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych,
  • wodomierze nie powinny być narażone na uderzenia bądź wibracje pracujących w pobliżu urządzeń.
  • plomba ma być wykonana przy użyciu tworzywa, drutu miedzianego lub linki (przewód zabezpieczający) wykonanej z materiału niekorodującego.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018.1152 j.t.) w art. 28, przewiduje kary pieniężne m.in. w następujących przypadkach:
  • karze grzywny do 5000 zł podlega osoba, która bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych. Karze tej podlega także ten, kto: uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanaliza-cyjnego do wykonania czynności.
  • kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. Sąd może też orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
Pamiętajmy zatem, że wodomierz to nie tylko plomby, bo to niepozorne urządzenie jest bardzo ważne i zaniedbania mogą nas słono kosztować.

Piotr Misiewicz

poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART