zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2019 URZĄD GMINY INFORMUJE
DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z uwagi na zapytania i wątpliwości mieszkańców dotyczące konieczności składania pierwszej czy nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poniżej przestawiamy szczegółową informację kto, gdzie, kiedy i z jakiej przyczyny powinien spełnić ten obowiązek, wynikający zresztą jak cały system gospodarowania odpadami z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym dokumentem systemu gospodarowania odpadami, w którym właściciele nieruchomości sami określają wysokość opłaty. Podmiotem zobowiązanym do złożenia deklaracji jest właściciel nieruchomości, przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, zarządcę lub użytkownika nieruchomości, a także inny podmiot władający nieruchomością.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do Wójta Gminy Chmielnik, na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50.

 • Pierwszą deklarację - właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (np. nabycie nieruchomości, przeniesienie własności).
 • Nową deklarację - właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość – zgon, urodzenie dziecka, powrót z zagranicy, zmiana adresu zamieszkania czy zmiana sposobu zbierania odpadów).
 • Korektę deklaracji - właściciel nieruchomości składa celem skorygowania błędu w uprzednio złożonej deklaracji (np. błędnie wpisany pesel czy błędnie wyliczona opłata).
  Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
 • Wygaśnięcie obowiązku wnoszenia opłaty - właściciel nieruchomości składa w przypadku gdy na terenie nieruchomości przestali zamieszkiwać mieszkańcy lub przestały powstawać odpady komunalne (np. zbycie nieruchomości).

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć odrębnie dla każdej nieruchomości. Przez nieruchomość rozumie się grunt zabudowany budynkiem spełniający funkcję mieszkalną, niemieszkalną lub w części mieszkalną, a w części niemieszkalną albo budynek lub lokal o takich funkcjach o ile stanowi odrębny przedmiot własności.

 • Nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy - jest to nieruchomość na której faktycznie zamieszkują (bytują) mieszkańcy niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, leczeniem medycznym, itp.
 • Nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części lokalu mieszkalnego prowadzona jest obsługa biurowa działalności gospodarczej - jest to nieruchomość na którym zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest obsługa biurowa działalności gospodarczej, a przedmiotowa działalność nie jest prowadzona w tym lokalu.
 • Nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - jest to nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której prowadzona jest działalność gospodarcza czy też społeczna, powodująca powstawanie odpadów komunalnych, tj. domki letniskowe, obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, ośrodki zdrowia, domy opieki, cmentarze, itp.
 • Nieruchomość którą w części zamieszkują mieszkańcy, a w części gdzie nie zamieszkują mieszkańcy powstają odpady komunalne - jest to nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza, która generuje odpady komunalne np. dom jednorodzinny w którym znajduje się sklep, zakład fryzjerski, itp.
 • Nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne - np. pustostan, budynek w stanie surowym otwartym lub zamkniętym, itp.

Podsumowując przypominamy, że właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niezależnie od ilości posiadanych nieruchomości.

Rada Gminy Chmielnik, działając na podstawie art. 6c ust. 2 cyt. ustawy, uchwałą nr XVI/95/2016 z dnia 23 maja 2016 roku postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zatem również właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują stali mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, obowiązani są tę opłatę uiszczać.

Pamiętajmy, że uiszczanie opłaty w miejscu stałego zamieszkania lub zameldowania nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłaty na terenie gminy na której przebywamy czasowo np. w sezonie letnim i wytwarzamy odpady.

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART