zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2014 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe w latach 2011 - 2014

Minione cztery lata to czas intensywnych zmian dotyczących sieci drogowej w naszej gminie. Przez ten okres gruntownie zmodernizowano i przebudowano najważniejsze drogi gminne publiczne i wewnętrzne.

Szczegóły najważniejszych przedsięwzięć przybliży poniższa tabela:

Lp.

Droga

Rok

Km

Borówki

Błędowa Tyczyńska

Chmielnik

Wola
Rafałowska

Zabratówka

Koszt ogólny

Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych

1 Wola Raf. – Grodzisko – Chmielnik (I etap) 2011

0,73

   

0,73

   

286 326,62

286 326,00

2 Chmielnik – Malawa 2011

1,18

   

1,18

   

1 172 748,56

586 300,00

3 Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska (I etap) 2011

2,7

   

1,85

0,85

 

889 831,57

889 831,00

4 Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska (II etap) 2011

0,33

   

0,33

   

153 391,16

153 391,00

5 Chmielnik – Pole 2011

0,7

   

0,7

   

248 498,79

248 498,00

6 Błędowa Tyczyńska – Zawodzie 2011

0,2

 

0,2

     

51 467,87

48 278,00

7 Bucznik - Potoki 2012

0,5

   

0,5

   

128 583,46

128 583,00

8 Zabratówka – Wieś –Błędowa Tyczyńska (odbudowa mostu) 2012            

161 783,42

160 798,00

9 Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska (III etap) 2012

0,41

   

0,41

   

132 886,17

86 846,00

10 Błędowa Tyczyńska –Rokitówka 2012

1,4

 

1,4

     

434 569,76

434 569,00

11 Borówki – Brzezówka 2013

0,36

0,36

       

118 536,01

94 120,00

12 Wola Raf. – Grodzisko – Chmielnik (II etap) 2013

0,7

     

0,7

 

208 562,12

208 562,00

13 Zabratówka – Markówki (centrum chodnik) 2013

0,31

       

0,31

275 321,13

110 169,00

14 Chmielnik – Kozia Góra 2014

0,33

   

0,33

   

119 548,34

88 572,00

15 Chmielnik – Pańskie 2014

1,76

   

1,76

   

619 765,04

309 882,00

16 Chmielnik – Zawodzie 2014

0,6

   

0,6

   

210 759,28

160 000,00

 RAZEM 

12,21

0,36

1,60

8,39

1,55

0,31

5 212 579,30

3 994 725,00

Przedstawione dane pokazują, że w minionym okresie zrealizowano 16 drogowych przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla gminnej sieci drogowej. Przedsięwzięcia te obejmowały modernizację ponad 12 km dróg, co jest bardzo dobrym wynikiem, zważywszy na fakt, że długość dróg gminnych publicznych wynosi 41 km. W chwili obecnej jest ok. 34 km zmodernizowanych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, co stanowi prawie 83% długości wszystkich tras publicznych. Zakres prac obejmował przede wszystkim przebudowę i odbudowę ciągów komunikacyjnych, tj. wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, remont istniejących przepustów, odnowienie przydrożnych rowów i umocnienie poboczy. Przyjmowana technologia robót budowlanych gwarantuje długi okres użytkowania dróg, bez pogorszenia stanu technicznego. Kluczowe inwestycje, mające najważniejsze znaczenie dla komunikacji lokalnej drogowej miały charakter kompleksowy – poszerzono jezdnie, wykonano chodniki, zmieniono organizację ruchu, montowano bariery energochłonne. Te inwestycje to przebudowa dróg: Chmielnik – Malawa (tzw. Wielkopolska), Chmielnik – Pańskie - Lisi Kąt i Zabratówka – Markówki (300 m odcinek –centrum Zabratówki). Ponadto w tym okresie zrealizowano dwa nietypowe zadania – odbudowa mostu w Zabratówce (droga Zabratówka - Wieś) i zabezpieczenie rowu w Błędowej Tyczyńskiej (droga Błędowa Tyczyńska – Zawodzie). Wykonanie obu przedsięwzięć spowodowane było zniszczeniami wywołanymi przez zjawiska powodziowe i gwałtowne ulewy.

Na realizację inwestycji drogowych wydano łącznie 5 212 579,30 zł. Mając na uwadze poziom budżetów jakimi dysponowała w tym okresie Gmina Chmielnik jest to wartość znacząca. Należy podkreślić, że ponad 76 % wydatków, tj. 3 994 725,00 zł zostało pokrytych z pozyskanych środków zewnętrznych. Były to dotacje z różnych źródeł – środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dużym osiągnięciem jest fakt, iż żadna z inwestycji drogowych z opisywanego okresu nie była finansowana w całości ze środków własnych gminy, na realizację wszystkich pozyskano zewnętrzne dotacje.

Dla rozwoju sieci drogowej w gminie niebagatelne znaczenie ma przebudowa dróg wewnętrznych, dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych (miejscowości Błędowa Tyczyńska i Zabratówka). Środki na ten cel pochodzą z funduszy związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i są w dyspozycji Zarządu Województwa Podkarpackiego. Przez cztery lata łącznie przebudowano ok. 7,5 km dróg wewnętrznych. Łączna wartość przedsięwzięć wyniosła 1 264 508,65 zł, z czego ze środków dotacyjnych pokryto 1 158 843,05 zł wydatków. Drogi przebudowywano w różnych technologiach. Zakres prac obejmował wykonywanie nawierzchni z kruszywa bądź bitumicznej. Warto podkreślić, że z w/w środków nie można finansować przebudowy, budowy czy remontu dróg publicznych.

Również w tym okresie przebudowano drogę powiatową Rzeszów – Św. Roch – Chmielnik (przysiółek Lisi Kąt). Zakres prac obejmował odnowienie nawierzchni i budowę chodnika na odcinku 1520 m. Koszt inwestycji wyniósł 1 293 593,46 zł, z czego 323 398,73 sfinansowała Gmina Chmielnik.

Ostatnie lata były również okresem intensywnych bieżących prac remontowych dotyczących dróg. Prawie co roku samorząd zamawia kruszywo w celu przeprowadzenia (w porozumieniu z radami sołeckimi) remontów cząstkowych nawierzchni dróg. Sukcesywnie remontowane są przepusty drogowe (wymiana rur). Samorząd ponosi znaczne wydatki na bieżącą konserwację (związane z koszeniem poboczy) i utrzymaniem zimowym dróg. Ważnym przedsięwzięciem drogowym jest stopniowa przebudowa przystanków autobusowych. Podczas prac w miejsce starych skorodowanych wiat montuje się nowoczesne i estetyczne stalowo – szklane. Wymiana wiat finansowana jest głownie z funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości, a w Chmielniku również ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

Czynnikiem hamującym rozwój gminnej sieci drogowej jest stan prawny pasów drogowych przede wszystkim w miejscowości Wola Rafałowska oraz w mniejszym stopniu w Chmielniku i części Borówek. Gmina Chmielnik stara się podejmować działania mające na celu regulacje stanu prawnego działek. W minionym okresie udało się uregulować pas drogowy kilku dróg, m.in. drogi Chmielnik – Malawa, części drogi Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik. Należy podkreślić, że są to procedury niezwykle kosztowne, skomplikowane i czasochłonne. Od tego problemu wolne są miejscowości Błędowa Tyczyńska i Zabratówka, gdzie wszystkie pasy drogowe zostały uregulowane w latach 90 – tych podczas scalenia gruntów.

Opisany stan pokazuje skokowy rozwój infrastruktury drogowej w ostatnich latach. Należy przypuszczać, że w najbliższym okresie 100% dróg gminnych publicznych będzie miało nawierzchnię bitumiczną. Gmina Chmielnik skupi się na gruntownych przebudowach najważniejszych dróg publicznych obejmujących poszerzenie jezdni, budowę chodników, budowę oświetlenia drogowego i budowę obiektów mostowych. Planuje się również realizację przedsięwzięć mających na celu dalszy rozwój infrastruktury najważniejszych dróg gminnych wewnętrznych.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART