zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2020 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik VIII kadencji w dniu 30 września 2020 r. i 9 grudnia 2020 r. podjęto następujące uchwały:

SESJA NR XV

 1. UCHWAŁA NR XV/126/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 2. UCHWAŁA NR XV/127/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
 3. UCHWAŁA NR XV/128/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2020 rok.
 4. UCHWAŁA NR XV/129/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2029.

SESJA NR XVI

 1. UCHWAŁA NR XVI/130/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik.
 2. UCHWAŁA NR XVI/131/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 3. UCHWAŁA NR XVI/132/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. UCHWAŁA NR XVI/133/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
 5. UCHWAŁA NR XVI/134/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chmielnik na 2021 rok.
 6. UCHWAŁA NR XVI/135/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielnik na 2021 rok.
 7. UCHWAŁA NR XVI/136/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2020 rok.
 8. UCHWAŁA NR XVI/137/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2029.

Treści uchwał Rady Gminy znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART