zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2009 OŚWIATA I KULTURA
Pierwsze uczniowskie doświadczenia

Dobiega końca realizacja pierwszej tury projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku zadania projektu realizowała pani Małgorzata Gryndys.


Adresatami podjętych działań byli uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku 2008/2009 i klasy drugiej w roku 2009/2010. Istotą projektu było wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych w utworzonych przez nauczyciela Ośrodkach Zainteresowań.

Do projektu celowo dobrane zostały takie środki, które stymulują rozwój wieloaspektowo i wielowymiarowo, uwrażliwiają na odbiór sensoryczny, zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtują umiejętność uczenia się i samokontroli oraz motywują do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu. Środki dydaktyczne wykorzystywane w Ośrodkach Zainteresowań sprzyjają humanizacji procesu kształcenia i odczuwaniu radości ze zdobywania wiedzy, wyzwalają zainteresowania, rozwijają zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka opracowanym przez nauczyciela zgodnie z teorią H. Gardnera.

W odniesieniu do dzieci twórca teorii wyróżnia i opisuje 8 inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, ruchową, interpersonalną, intrapersonalną.

Beneficjent przekazuje szkole nieodpłatnie środki dydaktyczne do wyposażenia Ośrodków Zainteresowań, nauczyciel natomiast opracowuje autorski program zajęć dodatkowych, odpowiadający profilom inteligencji uczniów i realizuje go podczas 50-ciu godzin zajęć. Program w obecnej kl. II zakończony został prezentacją osiągnięć uczniów. Później realizację projektu przejmie nauczyciel w kl. I. Realizacja zadań projektu odbywa się w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów. Uświadomienie rodzicom doniosłości podjętych działań zwiększających sukces edukacyjny i życiowy dziecka pozwala na kompleksową współpracę w obrębie trójpodmiotowości: uczeń, nauczyciel, dom rodzinny, a tym samym zapewni skuteczną realizację działań i osiągnięcie celów.

Działania związane z projektem rozpoczęły się w kwietniu, 2009 r., kiedy to po cyklu szkoleń dla nauczycieli realizujących I etap projektu została zorganizowana Wywiadówka inaczej dla rodziców uczniów kl.I. Podczas spotkania rodzice zapoznani zostali z celami i założeniami projektu, obejrzeli pomoce, z których korzystają dzieci na zajęciach obowiązkowych, udzielili wywiadów na temat zainteresowań swoich dzieci, złożyli także deklaracje udziału uczniów w zajęciach nadobowiązkowych.

Kolejnym krokiem w realizacji działań projektu było sporządzenie przez wychowawcę profilu inteligencji każdego z wychowanków, by można było trafnie dobrać tematykę i rodzaj zajęć dodatkowych. Po napisaniu programu zajęć dodatkowych, od września 2009 r. do grudnia 2009 r. rozpoczęła się praca z dziećmi, obecnie już uczniami kl.II. Program realizowany był podczas zajęć obowiązkowych oraz w trakcie zajęć dodatkowych w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Zatytułowany był Przyrodnicze przełaje, zawierał zagadnienia związane z najbliższym otoczeniem ucznia. Podejmowane działania miały na celu przybliżenie dzieciom podstawowych praw rządzących światem przyrody, ułatwienie zrozumienia relacji i zależności pomiędzy człowiekiem, jego działalnością a otaczającym środowiskiem, jak również uwrażliwienie na niepożądane zmiany powodowane bezmyślnym postępowaniem człowieka. Podejmowane działania uwzględniały przede wszystkim profile inteligencji uczniów, sporządzone w oparciu o obserwacje wychowawcy i informacje rodziców i zmierzały do stworzenia jak najszerszych możliwości rozwoju indywidualnego każdego wychowanka.

Dzieci korzystały z wielu ciekawych pomocy dydaktycznych, pozyskanych dzięki projektowi, zgromadzonych w 3 ośrodkach zainteresowań zorganizowanych przez wychowawcę w sali lekcyjnej, zgodnie z ideą projektu: PIERWSZY OŚRODEK ZAINTERESOWAŃ – sprzyjał szczególnie rozwojowi inteligencji językowej, interpersonalnej i intrapersonalnej. DRUGI OŚRODEK ZAINTERESOWAŃ – sprzyjał rozwojowi inteligencji wizualno-przestrzennej, muzycznej, ruchowej oraz interpersonalnej i intrapersonalnej. TRZECI OŚRODEK ZAINTERESOWAŃ – sprzyjał głównie rozwojowi inteligencji matematyczno-logicznej, przyrodniczej oraz interpersonalnej i intrapersonalnej.

Wszyscy uczestnicy bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Prowadzone zabawy, gry, organizowane wycieczki, działalność plastyczna, muzyczna, teatralna, doświadczenia, obserwacje i eksperymenty oraz zajęcia w terenie wymagały od prowadzącego dużego zaangażowania, solidnego przygotowania i zaplanowania działań. Bardzo korzystnie wpłynęły one na rozwój osobowości każdego z wychowanków, stworzyły szereg możliwości wyboru tych działań, które najbardziej ich interesowały i sprawiały radość, a jednocześnie zmierzały do rozwijania słabszych obszarów inteligencji.

Dzięki wsparciu i pomocy ze strony pani Dyrektor oraz rodziców uczniów udało się pomyślnie zrealizować wszystkie zamierzenia. Projekt zakończył się podsumowaniem w formie pokazu efektów 16 grudnia 2009 r. z udziałem zaproszonych gości, rodziców oraz całej społeczności szkolnej. Drugoklasiści przygotowali: przedstawienie pt: „Zaklęci w kamienie”, piosenki i utwory instrumentalne oraz wystawę fotograficzną i wystawę prac plastycznych. Po zakończeniu zajęć pomoce zgromadzone w ośrodkach przekazane zostały pierwszakom, uczestnikom II etapu projektu. Dzieci biorące udział w I etapie otrzymały na własność, maskotki pacynki, które zostały im wręczone podczas pokazu.

Opracowanie i realizacja projektu: M. Gryndys


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART